دکتر فرزانه روحانی

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”false” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”70″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”move-into-slider” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

Revolution Slider Error: Slider with alias rohani3 not found.
Maybe you mean: 'doctor rohani'

[column_1 width=”1/4″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”from-left” implicit=”true”]

[services_expandable background=”#36A8EB” hover_background=”#476B8D” image=”” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″] [push h=”10″]
[icon name=”theme-clock” style=”” color=”accent2″ size=”26″ ]
[push h=”10″]

ملاقات بیماران

[push h=”15″]

شنبه ۱۷/۰۰ – ۲۰/۰۰
یک شنبه ۱۷/۰۰ – ۲۰/۰۰
دو شنبه ۱۷/۰۰ – ۲۰/۰۰
سه شنبه ۱۷/۰۰ – ۲۰/۰۰

[push h=”25″]

[split]

[button id=”” style=”border” class=”” align=”” link=”http://doctorrohani.com/make-an-appointment/” linkTarget=”_self” bgColor=”accent8″ hover_color=”accent1″ font=”14″ icon=”” icon_placement=”left” icon_color=””]رزرو وقت ملاقات →[/button]

[/services_expandable]

[/column_1]

[column_1 width=”1/4″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”from-left” implicit=”true”]

[services_expandable background=”#088EDD” hover_background=”#476B8D” image=”” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″] [push h=”10″]
[icon name=”theme-calendar” style=”” color=”accent2″ size=”26″ ]
[push h=”10″]

عضویت در تحقیقات

[push h=”15″]

مرتبه فعلی:دانشیار
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
تحقیقات غددو متابولیسم بیمارستان فیروزگر
غدد و متابولیسم بیمارستان علی اصغر

[push h=”25″]

[split]

[button id=”” style=”border” class=”” align=”” link=”http://doctorrohani.com/about-me/” linkTarget=”_self” bgColor=”accent8″ hover_color=”accent1″ font=”14″ icon=”” icon_placement=”left” icon_color=””]بیشتر بدانید  →[/button]

[/services_expandable]

[/column_1]

[column_1 width=”1/4″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”from-left” implicit=”true”]

[services_expandable background=”#1977CC” hover_background=”#476B8D” image=”” icon=”” icon_color=”accent2″ icon_size=”30″] [push h=”10″]
[icon name=”theme-phone” style=”” color=”accent2″ size=”26″ ]
[push h=”10″]

فعالیت در انجمن ها

[push h=”15″]

انجمن چاقی ایران
متخصصین غدد درون ریز و متابولیسم ایران
انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی
تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

[push h=”25″]

[split]

[button id=”” style=”border” class=”” align=”” link=”http://doctorrohani.com/about-me/” linkTarget=”_self” bgColor=”accent8″ hover_color=”accent1″ font=”14″ icon=”” icon_placement=”left” icon_color=””]بیشتر بدانید →[/button]

[/services_expandable]

[/column_1]

[column_1 width=”1/4″ last=”true” title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”from-left” implicit=”true”]

[services_expandable background=”#1063AF” hover_background=”#476B8D” image=”” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″] [push h=”10″]
[icon name=”aid” style=”” color=”accent2″ size=”26″ ]
[push h=”8″]

فوق تخصص

[push h=”15″]

غدد و متابولیسم
رشد و بیماری های رشد
بلوغ
دیابت و تیروئید

[push h=”25″]

[split]

[button id=”” style=”border” class=”” align=”” link=”http://doctorrohani.com/about-me/” linkTarget=”_self” bgColor=”accent8″ hover_color=”accent1″ font=”14″ icon=”” icon_placement=”right” icon_color=””]بیشتر بدانید[/button]

[/services_expandable]

[/column_1]

[blank h=”30″]

[/blank]

[column_1 parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”” background_image=”http://doctorrohani.com/wp-content/uploads/2015/01/dr-rohani-2.png” background_repeat=”no-repeat” background_position=”center bottom” background_size=”auto” background_attachment=”scroll” hide_bg_lowres=”true” background_video=”” vertical_padding_top=”30″ vertical_padding_bottom=”10″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[column_2 width=”3/5″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”from-left” implicit=”true”]

دبیر اجرایی و علمی سمینارها :[push h=”20″]۱-سمپوزیوم اختلالات بلوغ ، انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم

۲-سمینار تشخیص  و درمان اختلالات رشد، انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم

۳- سمینار تازه های درمانی و تشخیص بیماری ,pku بیمارستان علی اصغر

۴- دومین سمینار علمی بیماری های متابولیک مادرزادی نادر ، انستیو غدد درون ریز و متابولیسم

۵- دومین سمینار رویکرد بالینی به بیماری فنیل کتونوری

[push h=”10″]

[/column_2]

[column_2 parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”false” background_video=”” vertical_padding_top=”40″ vertical_padding_bottom=”16″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[column_3 width=”1/5″ title=”” title_type=”single” animation=”from-left” implicit=”true”]

[/column_3]

[column_3 width=”1/5″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column_3]

[column_3 width=”1/5″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”from-right” implicit=”true”]

[push h=”20″][button id=”” style=”border” class=”” align=”center” link=”http://doctorrohani.com/events/articles-2″ linkTarget=”_self” bgColor=”accent1″ hover_color=”accent1″ font=”14″ icon=”” icon_placement=”left” icon_color=””]دانلود مقالات →[/button]

[/column_3]

[/column_2]

[/column_1]

[blank h=”5″]

[/blank]

[text_divider type=”double”]

فعالیت ها

[/text_divider]

[column_1 parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”true” extended_padding=”true” background_color=”transparent” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”false” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”20″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”double” animation=”fade-in” width=”1/1″ last=”true”]

[column_2 width=”1/5″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”fade-in” implicit=”true”]

[linkarea background_color=”” hover_color=”accent4″ href=”/events/theses/” target=”_self” icon=”clipboard” icon_color=”accent1″ icon_size=”62″ image=””]

سرپرستی پایان نامه ها

[/linkarea]

[/column_2]

[column_2 width=”1/5″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”fade-in” implicit=”true”]

[linkarea background_color=”” hover_color=”accent4″ href=”events/projects/” target=”_self” icon=”archive” icon_color=”accent1″ icon_size=”62″ image=””]

انجام طرح های پژوهشی

[/linkarea]

[/column_2]

[column_2 width=”1/5″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”fade-in” implicit=”true”]

[linkarea background_color=”” hover_color=”accent4″ href=”/events/articles-2/” target=”_self” icon=”download1″ icon_color=”accent1″ icon_size=”62″ image=””]

 دانلود مقالات

[/linkarea]

[/column_2]

[column_2 width=”1/5″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”fade-in” implicit=”true”]

[linkarea background_color=”” hover_color=”accent4″ href=”/events/books/” target=”_self” icon=”book1″ icon_color=”accent1″ icon_size=”62″ image=””]

کتب منتشر شده

[/linkarea]

[/column_2]

[column_2 width=”1/5″ last=”true” title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”fade-in” implicit=”true”]

[linkarea background_color=”” hover_color=”accent4″ href=”events/education/” target=”_self” icon=”file-word” icon_color=”accent1″ icon_size=”62″ image=””]

سوابق تحصیلات دانشگاهی

[/linkarea]

[/column_2]

[blank h=”10″]

[/blank]

[column_2 width=”1/5″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”fade-in” implicit=”true”]

[linkarea background_color=”” hover_color=”accent4″ href=”/events/activities/” target=”_self” icon=”vcard” icon_color=”accent1″ icon_size=”62″ image=””]

فعالیت در امور اجرایی آموزشی، پژوهشی و خدماتی

[/linkarea]

[/column_2]

[column_2 width=”1/5″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”fade-in” implicit=”true”]

[linkarea background_color=”” hover_color=”accent4″ href=”events/workshop/” target=”_self” icon=”notebook” icon_color=”accent1″ icon_size=”62″ image=””]

کارگاهها و دوره های آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت

[/linkarea]

[/column_2]

[column_2 width=”1/5″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”fade-in” implicit=”true”]

[linkarea background_color=”” hover_color=”accent4″ href=”/events/journals-persian/” target=”_self” icon=”pen” icon_color=”accent1″ icon_size=”62″ image=””]

مقالات منتشر شده در مجلات معتبر فارسی

[/linkarea]

[/column_2]

[column_2 width=”1/5″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”fade-in” implicit=”true”]

[linkarea background_color=”” hover_color=”accent4″ href=”/events/articles/” target=”_self” icon=”earth” icon_color=”accent1″ icon_size=”62″ image=””]

مقالات منتشر شده در مجلات معتبر به زبان خارجی داخلی وخارجی

[/linkarea]

[/column_2]

[column_2 width=”1/5″ last=”true” title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”fade-in” implicit=”true”]

[linkarea background_color=”” hover_color=”accent4″ href=”events/international/” target=”_self” icon=”users” icon_color=”accent1″ icon_size=”62″ image=””]

شرکت در مجامع علمی و بین المللی

[/linkarea]

[/column_2]

[push h=”20″]

[/column_1]

[blank h=”5″]

[/blank]

[text_divider type=”double”]

آخرین اخبار

[/text_divider]

[column_1 parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”true” extended_padding=”true” background_color=”#F9F9F9″ background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”false” background_video=”” vertical_padding_top=”30″ vertical_padding_bottom=”50″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”fade-in” width=”1/1″ last=”true”]

[column_2 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”fade-in” implicit=”true”]

[blog layout=”masonry” column=”4″ count=”8″ show_content=”true” nopaging=”true” cat=”73,68,70,1,69,67″ posts=””]

[/blog]

[/column_2]

[/column_1]

[/column]